1. Školní vzdělávací program pod názvem "Křížem krážem Bohumínem"

 2. CHARAKTERISKA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU

                                                                                         Řekni mi a zapomenu,

                                                                                         ukaž mi a budu si pamatovat,

                                                                                         nech mě udělat a porozumím.

 

 

 

Základním východiskem při tvorbě obsahu vzdělávacího programu byly hlavní cíle předškolního vzdělávání formulované v RVP:

            1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

            2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

            3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

                osobnost působící na své okolí

 

Vzdělávací program naši mateřské školy staví na poznatku, že dítě předškolního věku vstřebává všechny podněty z okolí a na tyto vlivy reaguje různorodou aktivitou. Podnětnosti okolního prostředí proto využíváme při budování vnitřní motivace dětí v jejich učení. V edukační práci s dětmi se řídíme základními pedagogickými zásadami a volíme takové metody práce, které vedou děti k aktivitě, experimentování, přemýšlení, hledání nových cest a řešení, formulování vlastních názorů, ke zdravému sebevědomí a budování pozitivních mezilidských vztahů.

 

V samotné realizaci programu je důležité:

      -     brát ohled na potřebu dětí poznávat svět, nové zkušenosti, poznatky a schopnosti

            a potřebu vlastní odpovědnosti za své chování a práci

      -     reagovat na aktuální situaci, které nastala nebo je právě v daném prostředí

      -     poskytnout dětem celistvé poznání nedělené na jednotlivé výchovné složky

      -     poskytnout dětem prostor vyjádřit svou osobnost a kreativitu

      -     aktivně zapojit všechny děti, kdy se pedagog stává rádcem, a děti přebírají řídící

            aktivity a učí se učit

      -     směrovat činnost dětí co nejvíc k praktickému životu

      -     pěstovat u dětí sociální dovednosti – sociabilitu, sociální učení ve skupině,

            komunikovat mezi sebou, dohodnout se, spolupracovat, tolerovat odlišnosti

 

Pro obě mateřské školy a jejich třídy je pak společné:

      -     obsah vzdělávaní rozdělený do čtyř hlavních integrovaných bloků (IB)

      -     specifické cíle v těchto IB jsou vybrané ze všech pěti oblastí RVP PV

      -     tematické celky, v nichž jsou vytýčeny dílčí cíle a očekávané výstupy ze všech pěti

            oblastí RVP PV

 

Tuto nabídku pak učitelky na jednotlivých mateřských školách a jejich třídách dotvářejí a rozvíjejí v třídním vzdělávacím programu podle věkových kategorií a potřeb dětí. Jednotlivým tematickým částem formulují:

      -     dílčí cíle, které vymezují záměr, účel a výsledek výuky

      -     činnosti k průběžným cílům

      -     básničky, říkadla, písničky

      -     HPH, cvičení

      -     smyslové hry

      -     téma primární prevence vztahující se k dané tematické části

      -     grafomotorická cvičení

 1. Obecné cíle

Za nejvyšší výsledek vzdělávání považujeme, když námi vzdělávané dítě je:

 • Tvořivé
 • Vynalézavé a nápadité
 • Zdravě sebevědomé
 • Ohleduplné a empatické
 • Se zdravým životním přístupem k sobě i celému světu
 • Schopné kultivovaně reprezentovat a prosazovat své potřeby a názory
 • Pozitivně nahlížející na život i všechny nesnáze
 • Důvěřující svým schopnostem
 • S touhou po nových poznatcích
 • Originální

 

 1.   Dlouhodobé cíle ŠVP PV a prostředky realizace:

Poznáváním nejbližšího prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet elementární povědomí o místě, kde vyrůstá

 

Prostředky realizace:

 • procházky městem s hrou“ Zaveď mě, kde bydlíš“ – získat povědomí o názvech ulic, místních staveb, obchodů, apod.
 • postupně navštěvovat v rámci tematicky zaměřených vycházek známé budovy a instituce v Bohumíně a ve Starém Bohumíně (exkurze)
 • doplňovat dětskou knihovnu a zajímavou literaturu a pracovat s ní
 • cíleně vyhledávat pomůcky vhodné k využití v tomto směru – stolní hry, puzzle, kostky, stavebnice, koberce – cesty, apod.
 •  využívat fotografie města – interaktivní tabule, DVD
 • účastnit se akcí organizovaných městem i jiných organizací – BOSPOR, K3
 • besedy (dle možnosti exkurze)  - Městská policie, hasiči, knihovna, známé osobnosti, apod.
 • vycházky do příměstských částí
 • ve spolupráci s rodiči zajistit návštěvu – např. pekárny, obchodu, nemocnice
 • ve spolupráci se ZŠ – pokusy, mikroskop, globus, práce na PC, práce s mapou
 • výstava pohlednic – Naše město

 

Nabídkou vhodných činností a prožitků motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat zájem o vše nové a vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, s ohledem na jeho věkové zvláštnosti

 

Prostředky realizace:

 • navázat užší spolupráci s knihovou, pracovat s literaturou (leporela, encyklopedie, dětské knihy, zařazovat čtení na polštářcích)
 • nabízet dětem tematicky zaměřené činnosti, námětové, didaktické, logické a společenské hry, které vedou k získávání vědomostí, dovedností a návyků na jeho vlastní úrovni vývoje
 • snažit se obsah specifických činností zaměřit na plnění cílů přiměřeně věku dětí
 • co nejvíce využívat metodu experimentu a pokusu, tematicky zaměřené činnosti obohatit názornými ukázkami
 • pravidelně vést s dětmi diskusní a komunitní kruhy k jednotlivým tématům
 •  využívat spolupráci s dalšími organizacemi
 • nabízet přiměřené činnosti umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
 • zapojovat děti do přípravy besídek a vystoupení s programem na veřejnosti
 • v rámci řízených i spontánních činností podporovat zájem dětí o vše nové, podávat informace přiměřené jejich věku a možnostem chápání (nepřetěžovat děti), nedávat hotové informace, ale nabádat a dávat prostor k vlastní cestě poznávání a získávání zkušeností

 

Poskytovat příležitosti k rozvoji sociální soudružnosti, vést respektu a úctě k druhým s tolerancí k odlišnostem

 

Prostředky realizace:

 • vést děti k vzájemné pomoci jak v kolektivu, tak mezi třídami (starší – mladší, i na třídě)
 • zařazovat námětové, kooperativní a sociální hry na téma rodiny a přátelství
 • podporovat dětská přátelství formou dramatických činností, pohybových her, HPH
 • zařazovat činnosti ve dvojicích i ve skupinách aktivity nejrůznějšího zaměření
 • vytvářet modelové situace, které vedou k ohleduplnosti a naslouchání druhému
 • sledovat pohádky a příběhy obohacující citový život dítěte
 • plánovat tematické celoškolní akce v souladu se ŠVP – plán akcí
 • připravovat společné akce s dalšími organizacemi – MŠ, Salome, Slůně
 • prožívat společně zábavy, slavnosti (tradice, zvyky, sportovní akce, kulturní programy)
 • společné oslavy narozenin a svátku u dětí i zaměstnanců
 • vést děti k uvědomění si mravních hodnot (dopisy – obrázky pro dlouhodobě nemocné kamarády, či kamarády v lázních)
 • dávat příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a přiměřených pravidel soužití ve třídě

 

 1. Vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

Vzdělávání dětí se zdravotním postižením

V ojedinělých případech integrujeme dítě s lehkým postižením a to formou individuální integrace do běžné třídy mateřské školy.

V souladu se vzdělávacími potřebami těchto dětí a požadavky jejich zákonných zástupců

poskytujeme zajištění:

- v případě potřeby přítomnosti asistenta pedagoga (podle typu, míry a stupně postižení)

- souběžného působení obou učitelek realizujících vzdělávání ve třídě

- vybavení vhodnými didaktickými či kompenzačními pomůckami

- v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu

- vzdělávání učitelek formou DVPP a samostudia

- odborné literatury k dostudování dané problematiky

- spolupráce s SPC, PPP, psychologem, psychiatrem, foniatrem či jiným odborným

  lékařem

- důsledného individuálního přístupu pedagogů k dítěti a vytvoření optimálních podmínek

   k co nejvšestrannějšímu rozvoji jeho osobnosti.

 

Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním

Třídní vzdělávací programy jsou koncipovány vždy tak, aby byl brán zřetel na tyto děti a byly jim vytvořeny podmínky podporující nejen jejich vzdělávání, ale i posilující jejich zdravotní stav.

Zákonným zástupcům dětí, které trpí nějakou potravinovou alergií nebo onemocněním

omezujícím běžný příjem potravy, vycházíme vstříc tak, že sledujeme jednotlivá omezení

a tyto suroviny vyčleňujeme ze stravy dítěte.

Jako aktivity a postupy k utužování zdraví využíváme – dechová cvičení, jógu, relaxaci,

saunování, pitným režim, zdravé stravování a pobyt venku.

 

Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním

Zákonní zástupci vzdělávaných dětí, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou využít

postupu uvedeného ve Školním řádu a požádat o osvobození od úplaty za předškolní

vzdělávání.

Dětem se sníženou sociální adaptabilitou a potřebou intenzivnější výchovné stimulace je

poskytována speciálně pedagogická podpora a jejich zákonným zástupcům je nabízeno

poradenství a konzultace. Tato problematika je rovněž součástí školního systému prevence

sociálně patologických jevů.

 1. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:

- předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností

- využitím pomůcek Logico Primo, Logico Piccolo

- prací s PC vzdělávacími programy

- nabízenými specifickými činnostmi

 

 1. Vzdělávání dětí mladších 3 let

Pro děti této věkové kategorie je náročné přizpůsobovat se velkému kolektivu. Tato fakta jsou základem pro stanovení vzdělávacích cílů pro tyto děti.

Zaměřujeme se na:

- podporu přirozeného rozvoje řeči

- seznamování s prostředím, vrstevníky i zaměstnanci školy

- budování pocitu bezpečí, důvěry dětí k zaměstnancům školy

- nenásilné zapojování do společných činností

- rozvoj sebeobslužných dovedností

- rozvoj dovedností hrubé i jemné motoriky, správný úchop kreslicího náčiní

- seznamování s jednoduchými pravidly