Rámcový program pro předškolní vzdělávání

Č.j.32405/2004-22

 

 

 

 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

„Křížem krážem Bohumínem“,

 

                                        Č.j.:  MasZšMš/ŘŠ-MŠ/3/2015

 

 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín

Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace

 

pro odloučená pracoviště

Mateřská škola Bohumín, Smetanova 840

Mateřská škola  Starý Bohumín, Starobohumínská 333

 

S účinností od 1.9.2015 – pozbývá platnost 31.8.2020

 

 

 

 

 
  děti
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBSAH:

POSLÁNÍ. 4

1        IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY.. 5

2        CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.. 6

2.1       MŠ Starý Bohumín, Starobohumínká 333. 6

2.1.1        Charakteristika MŠ. 6

2.1.2        Historie. 6

2.2       MŠ Bohumín, Smetanova 840. 7

2.2.1        Charakteristika MŠ. 7

2.2.2        Historie. 8

3        PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. 9

3.1       Mateřská škola Starý Bohumín, Starobohumínská 333. 9

3.1.1        Věcné podmínky. 9

3.1.2        Životospráva. 10

3.1.3        Psychosociální podmínky. 11

3.1.4        Organizace. 11

3.1.5        Řízení školy. 13

3.1.6        Personální a pedagogické zajištění školy. 14

3.1.7        Spolupráce se zákonnými zástupci dětí 14

3.2       Mateřská škola Bohumín, Smetanova 840. 15

3.2.1        Věcné podmínky. 15

3.2.2        Životospráva. 16

3.2.3        Psychosociální podmínky. 17

3.2.4        Organizace. 17

3.2.5        Řízení mateřské školy. 19

3.2.6        Personální a pedagogické zajištění 20

3.2.7        Spolupráce se zákonnými zástupci dětí 20

4        CHARAKTERISKA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU.. 21

4.1       Obecné cíle. 22

4.2       Dlouhodobé cíle ŠVP PV a prostředky realizace: 22

4.3       Vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 23

4.4       Vzdělávání dětí mimořádně nadaných. 24

4.5       Vzdělávání dětí mladších 3 let 24

4.6       Systém prevence sociálně patologických jevů. 25

4.7       Součásti TVP (třídního vzdělávacího programu) 25

4.8       Metody a formy práce. 26

5        VZDĚLÁVACÍ OBSAH.. 27

5.1       Názvy integrovaných bloků a jejich tematických částí 28

5.2       Mapa ŠVP PV.. 29

5.3       Charakteristika integrovaných bloků. 30

6        EVALUAČNÍ ČINNOST.. 43

6.1       Autoevaluační systém školy. 43

6.2       Kroky evaluace. 44

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 45

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ.. 47

SEZNAM OBRÁZKŮ.. 48

SEZNAM TABULEK.. 49

SEZNAM PŘÍLOH.. 50

Přílohy – pedagogická část.. 50


POSLÁNÍ

Motto: „ Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější, než všechny jiné……“    

                                                                                                                            K.V. Rais

 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.

Při tvorbě a stanovení cílů nového školního vzdělávacího programu jsme vycházely ze zkušeností z minulého období. Samozřejmě navazujeme a doplňujeme výchovu rodiny, ale dokážeme výběrem činností a nabídkou zajímavých doplňujících programů obohatit dětem život a pobyt v mateřské škole.

Současná hektická doba přináší mnoho informací a zážitků. Není tedy vhodné dětem nabídnout podnětné a chápající prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a spokojeně? Více poznat a zamyslet se nad místem, kam patřím, kde je mi dobře, kde mám své kořeny – tedy k domovu?

Často od dětí slyšíme zážitky z exotických dovolených, jaké země navštívily, ale najednou poznáváme, že neznají nejbližší okolí svého bydliště, historii, krásy a pozoruhodnosti rodného města. Děti létají letadly, ale nezažily jízdu vlakem!

Poprvé v mateřské škole se setkávají s vrstevníky, autoritou učitelky. Jsou nepředpojaté, vždy ochotné přijímat to nové. Jsou svěží a radostně se chápou všeho nového, co jim život přináší. Zcela žijí přítomností a bytostně se snaží prozkoumat svět. Ukažme jim tedy svět, který je jim nejbližší – rodné město.

Zároveň je nutné podotknout, že velkým navigátorem a pomocníkem při realizaci našich cílů je samotný zřizovatel – Město Bohumín, které podporuje všechny aktivity škol, dbá o jejich vzhled, provoz a moderní vybavení. A nejen to! Vytváří ve městě prostředí, místa a akce, které stojí za to navštívit, poznat, zúčastnit se jich. Dává nám příležitost, aktivně
se zapojit do života obce a stát se jeho organickou součástí. My těchto možností v maximální možné míře využíváme.

Musíme si uvědomit, že žijeme v globálních souvislostech s celkem světa a ve vzájemné interakci s přírodním i společenským prostředím. Proto poznání toho nejbližšího a nejznámějšího, bude pro děti základem pro další život. Utvářet sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi, to je základní zásada práce v mateřské škole, která se opírá o primární vztah mezi učitelkou a dětmi, vztah podporující partnerství.

Každodenním a nikdy nekončícím úkolem všech v mateřské škole je rozvíjení a kultivace pozitivní komunikace a otevřenost mezi všemi navzájem, rozvoj a udržování spolupráce, participace a vzájemné pomoci, akceptace sociálního prostředí, rodičů i dalších partnerů – zřizovatele a institucí.

Mateřská škola má vůči rodině ještě několik pozitivních funkcí a je tedy ve výchově dětí několikanásobným spojencem, proto jsou dveře u nás otevřené dokořán.

„…mateřská škola je zařízením pro děti a děti by si ji vymyslely, i kdyby v dnešní podobě nebyla. Prostě ji potřebují!“……  z knihy Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. , Co, kdy a jak ve výchově dětí.

    

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Mateřské školy jsou odloučeným pracovištěm:

 

Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín

Seifertova 601 okres Karviná, příspěvkové organizace

Ředitel školy:  Mgr. Miroslav Rosík

                                           Telefon: 596 013 303

Zřizovatel  :       Město Bohumín  Masarykova 158

                                     Telefon: 596 092 111

 1. Mateřská  škola,  Starobohumínská 333, 735 81 Starý Bohumín

         Odloučené pracoviště  :    od  1.1.2003

         Kapacita MŠ        40 dětí

         Počet tříd               2 

         Telefon                 59 601 3031

         e-mail                   ms-stbohumin@mubo.cz

         webové stránky    www.ms-starybohumin.webnode.cz

 

 1. Mateřská škola, Smetanova 840 , 735 81 Bohumín

         Odloučené pracoviště  :    od  1.1.2006

          Kapacita MŠ        70 dětí

          Počet tříd               3 

          Telefon                 59 601 3071

          e-mail                   materskaskola.smetanova@seznam.cz

          webové stránky    www.ms-skrivanek.cz

 

Vzdělávací koncepce podle školního vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání pod názvem

 Křížem krážem Bohumínem“

 

Zpracovaly: Bc. Eva Bučková, Bc. Marcela Dendisová

Schválen na pedagogické poradě dne 28. 8. 2015

Učitelky:

Bc. Eva Bučková   ………………………………..

Bc. Marcela Dendisová……………………………

Bc. Blanka Poštulková ……………………………

Bc. Daniela Szelongová…………………………...

Iveta Gasiorová  …………………………………..

Jana Mališová …………………………………….

Lucie Kiková ……………………………………..

Naděžda Šelongová……………………………….

Věra Kunertová……………………………………

 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav R o s í k ………………………………….

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Novodobá společná historie obou mateřských škol se datuje k 1.1.2006. Každá je však pamětnicí dlouhodobé historie předškolního vzdělávání v našem společném městě a zřizovateli, v Bohumíně.

 1. MŠ Starý Bohumín, Starobohumínká 333
 2. Charakteristika MŠ

Mateřská škola je umístěna v samostatné dvoupatrové budově v příměstské části Bohumína – Starý Bohumín, který typově připomíná rodinný dům se zvýšeným přízemím. V okolí jsou zahrady, louky, klidná zákoutí v přírodě, které mohou děti plně využívat k pobytu venku ve všech ročních obdobích.

V blízkosti je budova základní školy s tělocvičnou a venkovním sportovním hřištěm. V rámci spolupráce obou škol je pravidelně využíváme k pohybovým činnostem a organizaci školních besídek a akcí pro rodiče. Z této situace vychází i vzájemná spolupráce a návaznost mezi školami.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Každá třída má k dispozici jedno poschodí. Stabilní lehárna v podkroví budovy poskytuje klidné zázemí pro odpolední odpočinek. Každý ze tří vstupů do budovy má svůj specifický úkol, tedy je možnost dobrého bezpečnostního zajištění. Hlavní vstup do budovy je zajištěn bezpečnostní kamerou, který umožňuje sledovat pohyb před hlavními dveřmi. Vedlejší vstup je připraven pro dovoz stravy. Zadní vstup do budovy ze zahrady je využívám hlavně v letním období při pobytu na zahradě. Celá budova je zajištěna elektronickým bezpečnostním zařízením s připojením na centrální pult městské policie.

Zahrada za budovou je dostatečně velká pro stávající počet dětí a upravena pro jejich pobyt.

Stále hledáme možnosti, jak nejlépe a co nejefektivněji využít prostory školy.

Součástí základní školy se stala 1.1.2003.

 

 1. Historie

První zápis novodobé české mateřské školy je ze dne 3.9.1945.

V průběhu let prošla škola poválečnými i budovatelskými léty, přestavbami, změnami řízení a vystřídalo se zde mnoho ředitelů, učitelů i provozních zaměstnanců, a zejména pak nespočetné množství dětí. Někteří starousedlíci využívají toto zařízení již po čtyři generace.  Svědectví o těchto lidech a jejich osudech dává Kronika školy, která je po celá dlouhá léta pečlivě vedena.

Také budova i její okolí se změnily. V 70. letech 20.století prošla budova rozsáhlou přestavbou a v této podobě je využívána do současné doby. Průběžně probíhají opravy, které udržují budovu v dobrém stavu a jsou v souladu s požadavky nové doby. Plynofikace, připojení na veřejnou kanalizaci, sanace krovů, úprava podkroví na stabilní lehárnu pro děti.

V roce 2010 jsme oslavili 90. let existence předškolního vzdělávání ve Starém Bohumíně. Věříme, že budeme i nadále pokračovat v dlouholeté tradici péče a vzdělávání místních dětí předškolního věku.

Snahou všech pedagogických pracovníků a personálu školy je nabídnout dětem vlídné, přátelské a podnětné prostředí. Navázat vzájemné spolupracující kontakty, které mají společný cíl :  veselé, spokojené a vnímavé děti, které touží po nových poznatcích nejen v oblasti vzdělávání, ale také v navazování vztahů se svými vrstevníky i dospělými.

Získat pocit, že tady jsem doma a jsem tady rád.

 

 1. MŠ Bohumín, Smetanova 840
 2. Charakteristika MŠ

Mateřská škola sídlí v centru města Bohumína. Budova je rozdělena na tři samostatné celky, v nichž jsou umístěny 3 třídy, které zajišťují vzdělávání 70 dětí v celodenním provozu. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Jednotlivé třídy zahrnují – pracovnu, hernu, šatnu, obouvárnu dětí a sociální zázemí. Každá třída má vlastní vchod pro rodiče, který je zabezpečen kamerovým systémem pro kontrolu osob, které chtějí do objektu MŠ vstoupit.

V mateřské škole využíváme rovněž suterénní prostory, které byly v průběhu let v rámci oprav a investičních akcí města zrenovovány. V současné době v těchto prostorách využíváme tělocvičnu, k níž náleží sklad TV nářadí a náčiní, dále sklady pro pomůcky a materiály pro výtvarnou, rozumovou a dramatickou výchovu. V suterénu budovy je rovněž umístěna výdejna stravy, společná jídelna a sklad prádla. Mateřská škola je od roku 2013 napojena na centrální zásobování teplem z Dětmarovické elektrárny.

Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení, kterou děti s velkou oblibou využívají jako útočiště při parných letních dnech. Za zmínku rovněž stojí uměle vytvořený mírný svah určený k bobování a přirozenému zdokonalování fyzické zdatnosti dětí. Na zahradě jsou umístěny také dřevěné herní sestavy, pro realizaci různorodých pohybových a relaxačních aktivit dětí. Zahrada je pravidelně udržována.

Mateřská škola je umístěna v centru města, ale přesto v těsné blízkosti parku, v němž je vybudován Hobby park, dopravní hřiště a sportovní areály, které jsou vhodným cílem pro vycházky dětí a poskytují rozmanité podmínky pro jejich pohybové aktivity. Městský park je také vhodným místem k pozorování přírody, získávání nových poznatků prostřednictvím her, experimentů apod.

Výhodou MŠ je její postavení v blízkosti Masarykovy ZŠ, jíž jsme součástí. Můžeme tak využívat sportovní areál školy a všechny vymoženosti, které ZŠ nabízí. Z této situace vychází i vzájemná spolupráce a návaznost mezi školami.

MŠ sousedí také s knihovnou, kterou velmi často navštěvujeme.

 1. Historie

Zápisy z nejstarší kroniky, kterou máme v MŠ k dispozici, sahají až do roku 1909 a mapují celou historii vzniku prvních mateřských škol v našem městě, v té době zvané Bohumín – nádraží. Tyto zápisy popisují skromné začátky školy, která byla původně umístěna v trojtřídní budově obecné školy v Kudlichové ulici. V kronice jsou popsány útrapy spojené s častým stěhováním mateřské školy do prostor, které byly zanedbané, nevyhovující. Učitelky se ve vzpomínkách zmiňují o skromných začátcích, nedostatku učitelek, financí, vybavení a hraček. Dle záznamů v kronice, jsme byli již v letech 1928 až 1930 součástí Masarykovy obecné školy, té, jíž jsme v současné době odloučeným pracovištěm. V kronice je rovněž zpráva o zasedání městského zastupitelstva z roku 1928, na němž byla odhlasována stavba mateřské školy v Novém Bohumíně, tedy naší mateřské školy na ulici Smetanově 840. Ředitelka mateřské školy popisuje, jak bylo těžké přesvědčit zastupitele o změně plánů budovy mateřské školy tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám předškolních dětí. Cituji:

 

„Stavba nové mateřské školy. Po takovém stěhování po chmurných místnostech, kde jsme po celých 9 let s dětmi nevěděly co je slunečné rozjásané jaro, které se do oken dětem první hlásí. A již vyrostly plány, do kterých jsem si vymínila podívat a promluvit. Okna místnosti, kde děti měly po celé podzimní a zimní dny přebývati byla opět obrácena k severu. Co tu bylo přesvědčování a úzkosti než to městské zastupitelstvo uznalo a stavu s okny ke slunci potvrdilo. A pak již spád událostí řítil se nezadržitelně vpřed a nadešel den, kdy I. mateřská škola v roce 1930 byla slavnostně předána svému účelu v Engbbergerové ulici.“

 

Na svou dobu byla školka velice moderně vybavena. Již tehdy měla vestavěné skříně,

na podlaze korková linolea, nalakované parkety, dětské židličky a stoly vybaveny gumovými kryty, šatnu s věšáky, žebřiny, švédské lavice, dětské WC a ve všech místnostech ústřední topení. Upraveno bylo také dětské hřiště za budovou a vysázeny keře a stromy. Oslovením různých firem byly získávány hračky, byla založena dětská a učitelská knihovna. (pomoc neodmítl ani továrník Baťa). Škola se stala vzorem pro široké okolí, pro učitelky z jiných organizací, nastávající učitelky zde absolvovaly svou praxi. Plných šest let se těšila této pohodě, až ji na vrcholu rozkvětu zastihl rok 1938.

Zápis z kroniky hovoří: „Lidé se kvapem stěhovali, i my jsme byli vyhnáni z ráje. Poslední zoufalý pohled zpět. Všechno muselo zůstat na svých místech, všechno, na čem lpěla naše láska, naše práce, naše dlouholeté úsilí.“

 

Válka zde zanechala stopy a po jejím ukončení bylo třeba budovat vše od základů. Nyní začíná nová éra historie mateřské školy. Od roku 1945 slouží budova stále stejnému účelu. Do roku 1993 je zde státní mateřská škola. V lednu 1994 dostává nový název „Skřivánek“, budova přechází do pronájmu a je zřízena Soukromá mateřská škola, ta je pak v roce 1997 přejmenována na Soukromou mateřskou školu Smetanova s.r.o.

 

Další změna přichází 1.1.2006, kdy se mateřská škola stává součástí Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace. Je jedním z odloučených pracovišť velkého právního subjektu.

 


 1. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 2. Mateřská škola Starý Bohumín, Starobohumínská 333
 3. Věcné podmínky

Rozložení místností v budově:

Přízemí: hlavní vchod - předsíň, šatna dětí, WC, umývárna, pracovna a herna   

                                     

               vedlejší vchod - výdejna stravy, sklad, WC pro kuchařku,                                               

                                        schodiště, vstup do sklepních prostorů

               zadní vchod – sklad hraček na zahradu, plynová kotelna, sklepní prostory

 

l. poschodí: předsíň, umývárna s WC, pracovna a herna,

                    předsíň, dvě kanceláře, WC pro dospělé

 

podkroví: lehárna - stabilní, schodiště, půda

 

Vybavení tříd vyhovuje provozu MŠ. Splňuje požadavky antropologických zvláštností dětí. Koutky jsou průběžně obnovovány a doplňovány novými hračkami a pomůckami.

Herny jsou pokryty koberci, učebny vybaveny novým nábytkem. Průběžně se snažíme dle nových trendů doplňovat třídy a herny novými moderními doplňky, barevně sladit prostředí pro zpříjemnění pobytu dětí. Nové hračky a pomůcky jsou kombinovány výzdobou s využitím vlastních prací dětí. Vybavení odpovídá počtu dětí a je plně využíváno. Pomůcky a hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a aby měly své stálé místo.

V rámci zvyšování počítačové gramotnosti mají děti k dispozici dva PC a tablety. V každé třídě má učitelka k dispozici televizi, DVD a další audiotechniku. Součástí vybavení školy je piano, elektrické varhany. Učitelky používají při řízených i spontánních činnostech množství metodických pomůcek, které se průběžně doplňují dle požadavků výchovně vzdělávací práce.

Stabilní lehárna v podkroví budovy vybavená pevnými dřevěnými postýlkami nabízí  mladším dětem příjemné rodinné prostředí k odpočinku. Starší děti používají v 1.poschodí k odpočinku plastová lehátka doplněná matracemi.

Dle platných hygienických předpisů je zajištěno udržování čistoty, správné osvětlení,větrání,manipulace s prádlem. Teploty v místnosti jsou kontrolované a správně regulované. (vše viz. Provozní řád školy, Školní řád, Provozní řád zahrady)

     

Budova mateřské školy je celkově ve velmi dobrém stavu. Byla provedena plynofikace, rekonstrukce celého hygienického zázemí, výdejny stravy, odpadů s připojením na centrální kanalizaci města, sanace krovů s nátěrem střechy, nátěr fasády.

Průběžně jsou prováděny drobné opravy a údržba budovy za pomoci údržbářů kmenové školy a pracovníků VPP.  Městu jsou předkládány dlouhodobé plány oprav a investic, které jsou postupně plněny. V rámci zvýšení ochrany dětí, zaměstnanců i majetku byl nainstalován kamerový systém u hlavního vchodu a centrální elektronický zabezpečovací systém s napojením na městskou policii.  

Školní zahrada je upravena pro pobyt dětí. Vzrostlé stromy a vysoký živý plot dávají dostatečný stín v letním období a soukromí pro hry dětí. Nabízí travnatá místa i dostatečně velkou dlážděnou plochu. Nové průlezky, skluzavka, dřevěný domeček, pružinové houpačky, pískoviště zajišťují dětem dostatečné vyžití a možnosti k pohybu. Hračky do písku, koloběžky, odrážedla, branky, míče, koš na košíkovou, švihadla a ostatní hračky pro pobyt venku, to vše mají děti k dispozici v dostatečném množství i kvalitě.

 1. Životospráva

Strava dětí je zajištěna dovozem z jídelny Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín. Je velmi chutná, vyvážená, pestrá, doplňovaná ovocem a nápoji. Jsou dodržovány termíny spotřeby, je prováděna denní kontrola teploty vařených jídel, teploty připravovaných potravin.  Nové vybavení a uspořádání výdejny stravy po rekonstrukci zcela vyhovuje novým hygienickým požadavkům.

Velmi hodnotíme výběr pečiva, které je čerstvé, zajímavé a chutné, i když se jedná o tmavé druhy. Jídelníček je doplňován ovocem, zeleninou a různými druhy nápojů.

V průběhu adaptace mají některé děti problémy s konzumací jídla. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se vhodnou motivací, aby alespoň jídlo ochutnaly. Postupně se děti přizpůsobí systému podávání stravy a v rámci kolektivu se naučí konzumovat různorodé poživatiny, které kuchyň nabízí.

Vedeme děti ke správným společenským návykům, správnému stolování, dodržování čistoty a sebeobsluze. Starší děti jedí pravidelně příborem. 

Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Svačinku děti konzumují na své třídě, organizace oběda je rozdělena do dvou skupin podle tříd. Je zpracován harmonogram příchodu na jídlo s dostačeným časovým prostorem.

Výdej jídla při obědě zajišťuje pracovnice školní kuchyně, svačinku připravuje domovnice školy.

Vedeme děti ke zdravému stravování s dodržováním hygienických a společenských návyků.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dětí. Starší děti se již obsluhují samy – mají vyhrazený prostor, kde jsou připraveny nápoje i hrníčky. Systémem vlastních hrníčků je zajištěna hygiena.

Mladší děti obslouží učitelka. Pravidelná konzumace nápojů při každém jídle je doplněna o další nabídku v průběhu dne.

Při nedostatku nápojů z kuchyně zajistí dovaření čaje domovnice MŠ.

Jídelníček je k nahlédnutí v šatně a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou seznámeni s alergeny, které se v připraveném jídle nacházejí. Dětem se před konzumací vždy podá informace o názvu pokrmu a názvu základních ingrediencí. 

 1. Psychosociální podmínky

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Plánované kulturní akce zařazujeme v průběhu dopoledních činností. Zákonní zástupci jsou o akcích předem informováni na nástěnkách v šatně i na webových stránkách školy. V případě specifických akcí jako je plavání, lyžování, výlety, školy v přírodě se mohou individuálně rozhodnout o účasti svého dítěte na akci.

V rámci ochrany bezpečí dětí a majetku školy je stanoven systém  zpřístupnění budovy mateřské školy, příchodu a odchodu dětí a jejich doprovodu. Po dohodě s učitelkou je však možné dle potřeby přivést  a odvést dítě kdykoli v průběhu dne.

Pobyt venku je pravidelně dodržován s ohledem na inverzní nebo nepříznivé počasí  /déšť, silný vítr, náledí, mráz pod –10/. Pravidelně sledujeme aktuální stav ovzduší.

Odpolední odpočinek se snažíme v rámci možností přizpůsobit potřebám dětí. Umístění lehárny neumožňuje poskytnout dětem nespací aktivity v jiné třídě, proto umožňujeme nespícím dětem na lehátku klidové činnosti (prohlížení knih, hry s plyšovými hračkami, apod.) Do spaní děti nenutíme. Starším dětem nabízíme v rámci specificky zaměřených činností aktivity v době odpoledního odpočinku. Zároveň však zajišťujeme dostatečný prostor pro relaxaci odpočinek.

Všichni zaměstnanci respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojení.

Školní vzdělávací program umožňuje učitelce vybírat činnosti přiměřené schopnostem dětí a zatěžovat je v rámci jejich možností. Dáváme prostor k dětské relaxaci, sledujeme vyváženost spontánních a řízených činností, zejména pak dostatečný prostor pro spontánní hru. Vzhledem k výsledkům závěrečných evaluací učitelek, které upozorňovaly na velké množství akcí mimo vlastní vzdělávací program, velmi uvážlivě plánujeme kulturní, sportovní i mimoškolní akce, i když mnohé vyplývají ze spolupráce s dalšími organizacemi, projekty či dlouhodobě plánovanými zážitkovými akcemi.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program.

 1. Organizace

Stanovený denní řád a organizace dne na třídách jsou prověřeny dlouholetou praxí a vychází z vývojových požadavků předškolního dítěte a obsahu předškolního vzdělávání. Zároveň však umožňuje reagovat na aktuální změny. Musíme si uvědomit, že v takovém případě je důležitá informovanost personálu, spolupráce a návaznost na pravidelné činnosti. .

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, snaží se zajistit klid, potřebné zázemí, bezpečí a dostatek prostoru pro spontánní hru. Pravidelně zařazují pohybové aktivity.

V průběhu vzdělávací práce se snaží co nejvíce pracovat v různě velkých skupinách, vytvářejí podmínky pro individuální práci a potřeby dětí. Dle prostorových podmínek mateřské školy podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování. Je nutné stále přihlížet k menším prostorám, které naše budova – rodinný dům – nabízí. Pokud bychom dětem chtěli nabídnout větší množství hracích koutků, velmi omezíme prostor k volnému pohybu a pohybovým činnostem, které děti v tomto věku velice potřebují.

Umístění tříd vyžaduje neustálé přesuny po schodišti, které je zejména pro nejmladší děti častou překážkou. Organizačně velmi náročný je pohyb v šatně, která je jediná pro obě třídy. Příprava na vycházku, převlékání dětí, to vždy přináší nutnost přesné koordinace.

Se stejným problémem se potýkáme v době oběda. Protože nemáme speciální prostor pro stravování obědváme ve třídě v přízemí, kde je umístěna výdejna stravy. Jednotlivé třídy docházejí na oběd postupně v určitém časovém intervalu. Je pak velmi problematické přihlížet k individuálnímu tempu dětí při jídle.

V nových situacích ale vždy hledáme možnosti organizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování dětí.

Pracovní doba učitelek je nastavena tak, aby spojování tříd bylo maximálně omezeno. Zcela této situaci nelze zabránit vzhledem k tomu, že tři učitelky zajišťují provoz dvou celodenních tříd. Nabídka specificky zaměřených činností je také často organizačním oříškem. Profesionalita učitelů je opět zárukou zvládnutí i těchto překážek.

Děti jsou zařazované do tříd podle věku.

Při zařazování do tříd se snažíme o vyvážené naplnění tříd.

Dle personálních i organizačních podmínek má každá mateřská škola zpracováno vnitřní uspořádání školy a stanoven orientační časový harmonogram činností. Organizace vzdělávání je ošetřena také ve „Školní řádu“/ viz.Přílohy/, který slouží k vymezení povinností a práv dětí, zákonných zástupců a organizace.

V mateřské škole jsou děti rozděleny podle věku do dvou  tříd :

 1. třída  -  2,5 – 4 roky 
 2. třída  -  4 – 6 let

 

V průběhu přijímání dětí nelze stanovit přesný počet dětí pro danou věkovou kategorii, ale snažíme se využít sníženého počtu dětí v 1.třídě /kapacita třídy – 15 dětí/ a poskytovat  preprimární vzdělávání dětem nejmladším, které potřebují delší adaptační období nebo naopak tvoříme třídu dětí před nástupem do základního vzdělávání. V průběhu školního roku a podle aktuálních stavů dětí  dochází k přesunům, ale vždy s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a vždy po dohodě s rodiči.

 

Charakteristika tříd :

Obě třídy mají vlastní harmonogram organizace dne, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na změny v průběhu dne – divadélka, akce školy, apod. Jelikož se jedná o malotřídní mateřskou školu,  vzájemná propojenost mezi třídami je velice těsná a spolupráce intenzivní. Pevným pravidlem je rozdělení dětí po dobu stravování.  Třída v prvním poschodí má danou kapacitu 15 dětí. Sníženou kapacitu využíváme vždy s ohledem ke struktuře přijatých dětí. Dle počtu mladších dětí nebo v případě potřeby zajištění individuální péče.

Další organizace školy přispívá ke spokojenosti a bezproblémové adaptaci nejmladších dětí. Společně s rodiči je vytvořen adaptační program. Děti takto získávají velice rychle pocit pohody a bezpečí a nejsou traumatizovány změnou prostředí.

 

 

 

Orientační rozdělení dne na třídách:

2. třída: (4 – 6 let)

 

6.00 – 8. 45     příchod dětí, hry dle volby, individuální práce s dětmi

8.45 – 9,00      pohybové aktivity( relaxační cvičení, jóga ap.),

                        komunitní nebo diskusní kruh

9,00 – 9.30      hygiena, přesnídávka

9.30 – 10,15    didakticky zaměřené činnosti 

10,15 – 11.45  příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 – 12.30  převlékání, hygiena, oběd, stomatologický program

12.30 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku – specificky zaměřené činnosti

                        /nespací aktivity/

14.00 – 16.00  hygiena, svačina, pohybové aktivity, individuální činnosti, volné hry,

                        rozchod domů

 

I. třída : ( 2,5 – 4 roky)

 

6.00 – 8.45      příchod dětí, hry dle volby, individuální práce s dětmi

8.45 – 9.00      pohybové aktivity ( relaxační cvičení, jóga ap.),

                        komunitní nebo diskusní kruh

9.00 – 9.30      hygiena, přesnídávka

9.30 – 10,00    didakticky zaměřené činnosti

10,00 – 11.30  příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 – 12.15  hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku,

14.00 – 16.00  hygiena, svačina, pohybové aktivity, volné hry, individuální činnosti,

                        rozchod domů

 

Do 8,00 hod. se děti scházejí ve třídě v přízemí.

 1. Řízení školy

Přímým řízením a provozem odloučeného pracoviště je pověřena vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy – VOP MŠ, která je odpovědna za chod řediteli školy. Její povinnosti a kompetence vyplývají z  náplně práce. Dle organizačního řádu odpovídá za pedagogický a nepedagogický personál dané mateřské školy, vede dokumentaci školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Při vedení zaměstnanců VOP MŠ vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Školní vzdělávací program vypracovává ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Propojenost pedagogického týmu je vzhledem k malému počtu zaměstnanců na škole osobní a dobře kontrolovatelná.  Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.

Důležitou součástí týmu na škole je domovnice, v jejíž pracovní náplni jsou obsaženy všechny provozní záležitosti školy. Flexibilně reaguje na změny a požadavky v průběhu dne a má mnoho vedlejších funkcí, které jsou důležité pro zajištění bezproblémového chodu školy.

Pracovnice školní jídelny, která podléhá vedoucí jídelny školy, zajišťuje výdej stravy a čistotu ve výdejně.

 1. Personální a pedagogické zajištění školy

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se chovají a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými                   i pedagogickými pravidly.  Každý zaměstnanec je srozuměn s oblastí, za kterou zodpovídá (viz. Přílohy ŠVP). Všechny učitelky mají dlouholetou pedagogickou praxi a jsou plně kvalifikované na vysokoškolské úrovni. Dvě v oboru předškolního vzdělávání – učitelství pro mateřské školy, jedna v oboru speciální pedagogiky. V současné době všechny vzdělání ve svých oborech doplňují na úrovni magisterské.

V oblasti sebevzdělávání nezapomínají na využívání odborné literatury a různých internetových stránek. Průběžně doplňují vědomosti a informace, ve kterých cítí určité rezervy.

Vyměňují si mezi sebou nové poznatky získané studiem, nebo účastí na DVPP. Informují se o zkušenostech s novými metodami, které zkouší při své výchovně-vzdělávací práci zařazovat.

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče.

 1. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí

Ve vztazích mezi zákonnými zástupci a pedagogem se snažíme vytvořit oboustrannou důvěru, otevřenost a porozumění. Spolupracovat s nimi na základě partnerství. V individuálních rozhovorech i neformálních setkáních atmosféru snahy vyhovět konkrétním potřebám jednotlivých dětí, pochopit vztahy v rodině, oboustranně se podílet na správném rozvoji dítěte.

Opět zde je nutné zdůraznit naše velká výhoda malé rodinné školy. Znalost rodinného prostředí, rodinných příslušníků, dlouholeté vzájemné vztahy, provázanost akcí, to vše vytváří dobré klima pro práci s dětmi. Mateřská škola je vůči rodičům otevřená. Mohou vstupovat do tříd, pobývat tam a účastnit se všech činností. Dáváme jim rovněž příležitost, spolupodílet se na plánování vzdělávací práce i na zlepšování prostředí mateřské školy. Vzhledem k umístění v příměstské části je škola také informačním centrem – dění ve městě, propagace akcí, organizace akcí, apod. Ne vždy je spolupráce na nejvyšší úrovni, je však potřeba říci, že dlouhé období je naše škola bez stížností a konfliktů. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodinnými příslušníky ohleduplně a taktně, nezasahují do života rodiny.

V rámci možností nabízí škola osvětu a pomoc odborníků.

 

Pořádáme nejrůznější akce, jejichž účelem není pouze informovat, poučit či pobavit, ale

hlavně umožnit navázání hlubšího a důvěrnějšího vztahu mezi rodinou a zaměstnanci

školy.

 

 

 

Formy spolupráce se zákonnými zástupci:

 

Ø písemný kontakt  - informativní prostředek:

 • informace prostřednictvím letáčků, brožurek, webových stránek
 • informační nástěnky
 • e-mailová komunikace či SMS zprávy

 

Ø osobní kontakt a jeho realizace:

 • den otevřených dveří
 • zápis do mateřské školy
 • průběžné setkávání rodičů s učitelkami při příchodu a odchodu dítěte do a z mateřské školy
 • telefonické rozhovory
 • osobní konzultace
 • společná organizovaná i neorganizovaná setkání (třídní schůzky, vystoupení dětí – besídky, společná tvoření rodičů a dětí, ukázky práce s dětmi, výstavy dětských prací, nástěnky v MŠ – zážitkový prostředek)

 

Ø prostředek hodnotící

 • rozhovory o dětech
 • portfolia
 • dotazníky

  

 1. Mateřská škola Bohumín, Smetanova 840
 2. Věcné podmínky

Mateřská škola je nejstarším zařízením tohoto typu v našem městě, což je znát na jejím architektonickém vzhledu zvenčí i zevnitř. Za dlouhou dobu svého fungování prošla mnohými úpravami tak, aby prostory, které vyhovovaly podmínkám předškolní výchovy a vzdělávání v době své výstavby, tedy v třicátých letech minulého století, vyhovovaly rovněž dnešním požadavkům. Některé původní originální architektonické prvky jsou z dnešního pohledu nadstandardní. Jedná se například o důmyslně promyšlené dveře, které tvoří stěnu mezi hernami dvou tříd v přízemí. Po jejich otevření vznikne obrovský prostor, který často využíváme při pořádání akcí pro všechny děti MŠ a jejich společnému setkávání.

V souladu s koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem jsou jednotlivé třídy a prostory MŠ průběžně modernizovány. Všechny třídy jsou vybaveny novými stoly a židlemi pro děti, které odpovídají antropometrickým požadavkům, jsou bezpečné a estetické. Postupně zařizujeme jednotlivé třídy nábytkem na míru tak, aby byl každý prostor efektivně využitý a uložené hračky dostupné dětem. Herny vybavujeme zajímavým dětským nábytkem a komponenty, které vytvářejí prostor pro hru individuální i ve skupinách. Do herny 1. třídy jsme pořídily relaxační koutek a výhledově jej plánujeme zakoupit rovněž do dalších tříd. Dále plánujeme zakoupit nové židle pro děti do jídelny, jelikož současné jsou již nevyhovující.

Pracovny a herny jsou vybaveny hračkami a pomůckami, které vyhovují potřebám dětí, jejich počtu i věkovým zvláštnostem. Hračky a pomůcky jsou pro děti lehce dostupné, berou si je samostatně a jsou vedeny k jejich úklidu. MŠ disponuje velmi kvalitními didaktickými pomůckami, tělocvičným nářadím, náčiním, motorickými plošinami, oblečky, maňásky. Máme k dispozici interaktivní tabuli, dva tablety. Tento stav vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání dětí a přispívá k harmonickému rozvoji jejich poznatků a dovedností. Materiální podmínky zkvalitňujeme jednak ve spolupráci se zřizovatelem, daří se nám rovněž získávat prostředky z projektů. Výhledově se chceme zaměřit na pořízení pomůcek v oblasti polytechnické výchovy a předčtenářské gramotnosti.

Třída v prvním poschodí má velmi malé prostory, což se snažíme vynahradit využíváním tělocvičny.  Tělocvičné nářadí, zdravotně technické zařízení (umývárny, toalety) a lehátka pro děti jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. V toaletách dětí jsou zabudovány splachovadla, která jsou těžce ovladatelná a často se kazí. Z tohoto důvodu dochází k nekontrolovatelnému průtoku vody a následně její zvýšené spotřebě.

Dvě šatny jsou již zmodernizované a nově pořízený nábytek vyhovuje počtům a potřebám dětí. V brzké době plánujeme rekonstruovat šatnu ve středu budovy, jejíž stav je nevyhovující. Tento prostor rovněž plánujeme oddělit od kuchyňky, kterou využívají zaměstnanci. 

Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení a dřevěnými herními sestavami. Velkou devízou naší MŠ je nízký, táhlý kopeček, který tvoří přirozenou hranici se sousední školou. Děti jej s chutí a radostí využívají při rozmanitých pohybových aktivitách, a zejména v zimním období, při bobování. V létě hledají úkryt a dobrodružství v malém lesíku a dovádí na tříkolkách i koloběžkách na betonovém plácku. K pěstitelským pokusům využívají malou květinovou zahrádku a v péči o zahradu se seznamují s používáním zahradního náčiní.

Výhledově plánujeme instalaci herní sestavy pro nejmladší děti ve věku od 3 do 4 let, přístřešku, tabule na kreslení, laviček a nových prvků pro pohybové aktivity. Připravujeme se na zrušení pískoviště pod vysokým kaštanem.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, což je kontrolováno pravidelnými revizemi.

Z estetického hlediska a možnosti úspory tepelné energie je vhodné zateplit zbývající část budovy, její levé a pravé křídlo.

 

 1. Životospráva

Strava dětí je zajištěna dovozem z jídelny Masarykovy ZŠ Bohumín. Je velmi chutná, vyvážená, pestrá, doplňovaná ovocem a nápoji. Jsou dodržovány termíny spotřeby, denní kontrola teploty vařených jídel. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Učitelky děti do jídla nenutí, spíše je vhodně motivují k ochutnávce nových a neznámých pokrmů. Vzhledem k umístění jídelny v suterénu a skutečnosti, že je společná pro všechny třídy, je neformálně stanovená doba příchodu jednotlivých tříd na jídlo. Děti dochází do jídelny pod dozorem učitelky. Na základě ústní domluvy zde přichází nejdříve děti nejmladší, děti nejstarší docházejí poslední. 

V MŠ je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který ovšem poskytuje dostatečný prostor pro to, aby mohli učitelé pružně reagovat na potřeby dětí a momentální situaci. V období příznivých rozptylových podmínek jsou děti každodenně dostatečně dlouho venku. V dlouhém zimním období, které je v našem městě zatíženo smogem, pobývají častěji v budově MŠ. Z tohoto důvodu zajišťujeme v zimním období saunování dětí, které napomáhá posílit jejich imunitu. Využíváme rovněž možnost pobývat mimo město v rámci „Usměvavého lyžování“. Stav ovzduší v našem městě pravidelně monitorujeme a aktuální informace zveřejňujeme na určeném místě v šatnách všech tříd.

V denním programu se v rámci možností snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Vzhledem k počtu pedagogických zaměstnanců nejsme schopny zajistit náhradní program místo odpočinku na každý pracovní den. Dětem, které neusnou, v těchto případech nabízíme klidovou činnost na lehátku (prohlížení knih, hry s plyšáky, apod.) Děti do spaní nenutíme. 

Všichni zaměstnanci MŠ se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 1. Psychosociální podmínky

V MŠ panuje příznivé a vstřícné klima, které vnímáme jako nejdůležitější podmínku spokojené a tvůrčí práce. Pedagogický sbor zahrnuje pracovníky rozdílné délky praxe, zkušeností i osobnostních odlišností.  V posledních pěti letech se nám podařilo ve vztazích mezi zaměstnanci dosáhnout mimořádné vzájemné důvěry a atmosféry, která posílila vnímavost jednoho ke druhému spolu s ochotou naslouchat si a vejít do kontaktu. Zaměstnanci se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Tyto podmínky se snažíme vytvářet rovněž dětem a jejich zákonným zástupcům. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování jsou v MŠ nepřípustné. Již od začátku školního roku seznamujeme děti s pravidly, hovoříme o nich, uplatňujeme je prakticky, tak, aby děti chápaly jejich význam, znaly je a upozorňovaly se navzájem na jejich dodržování. V návaznosti na schopnost dětí chápat a dodržovat stanovená pravidla, která vyplývají z nutnosti zajistit především jejich bezpečnost, jim poskytujeme určitou volnost a osobní svobodu.

Vedení školy aktivně podporuje pozitivní školní klima rovněž vhodnou organizací výchovně vzdělávacího procesu. Třídy jsou v rámci možností naplněny dětmi do počtu 25. Toto číslo překračujeme ve výjimečných případech, např. přijetím dítěte v průběhu roku. Uspořádání třídy v prvním patře vytváří nadstandardní podmínky, kdy je ve třídě zařazeno maximálně 20 dětí. I tato skutečnost se projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi pedagogy a dětmi, mezi dětmi navzájem

Pedagogové se aktivně účastní na rozvoji školy. V průběhu roku vytváří dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci pedagogů a zákonných zástupců dětí.

 

 1. Organizace

Pravidelný denní řád je dostatečně pružný, tak, aby bylo možné reagovat na měnící se okolnosti, aktivity a činnosti dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji dokončit, nebo v ní později pokračovat. Respektujeme rovněž jejich individuální potřebu pohybu a do denního programu zařazujeme pravidelně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se dětem a jejich vzdělávání plně věnují dětem. Do 1. třídy jsme pořídili klidný koutek, který děti vyhledávají k odpočinku a relaxaci. Podobné koutky plánujeme vytvořit i v dalších třídách. Pro zajištění soukromí dětí jsme aktuálně nechali nainstalovat na toaletách přepážky.

Počty dětí na třídách nejsou překračovány, ale v případě nepřítomnosti pedagogů z důvodu nemoci, DVPP, účasti na akcích MŠ, studia, musíme přistupovat ke spojování tříd. Děti ze třídy v prvním patře jsou rovněž děleny každý den v brzkých ranních a odpoledních hodinách do 1. a 2. třídy dle harmonogramu, který je stanovený na začátku školního roku. V takovémto režimu fungujeme již několik let, děti i zákonní zástupci jsou s tímto systémem srozuměni. V této organizaci spatřujeme jistou východu i nevýhodu. V pravidelné každodenní době dochází ke kontaktu dětí z různých věkových skupin. Děti se tak učí komunikovat a jednat s různě starými dětmi, mladší se učí od starších, jsou si vzorem. Děti také přirozenou cestou poznávají všechny zaměstnance mateřské školy, což přispívá k vytváření rodinné atmosféry. Děti pak nejsou, v případě změn způsobených nepřítomností některé z učitelek zaskočeni a snáší je bez problémů.    

 

V mateřské škole jsou děti rozděleny do tří tříd podle věku:

 • třída  -  3 – 4 roky (výjimečně jsou přijímány děti, které nedovršily k datu nástupu
  3 let)
 • třída  -  4 – 6 let
 • třída  -  5 – 6 let

 

Je samozřejmé, že toto rozdělení podle věku dětí je pouze orientační a odvíjí vždy od věkového složení dětí přijatých pro konkrétní školní rok. 

Každá třída má svůj program uspořádání dne, který je možno podle potřeby měnit.
Je ovšem nutné přihlížet k prostorovým podmínkám školy, v nichž je pro všechny děti MŠ vybudována pouze jedna jídelna. Vždy je potřeba respektovat nepsané pravidlo, že jednotlivé třídy dochází na stravu postupně a to tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím s nedostatkem místa pro děti, k přetěžování hlukem při jídle. Všechny děti musí mít dostatek času na jídlo, je nutné respektovat jejich individuální tempo.

 

 

 

Organizace dne ve třídách mateřské školy

 

 

 

1. třída – děti 3-4 roky

 

6.00 – 8.30      příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.30 – 8.45      pohybové aktivity, komunitní kruh

8.45 – 9.15      hygiena, svačinka

9.15 – 9.35      didakticky zacílené aktivity

9.35 – 11.30    pobyt venku

11.30 – 12.15  hygiena, oběd

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného literárního textu

14.00 – 14.20  hygiena, svačina,

14.20 – 16.00 volné hry, individuální činnosti, diagnostické činnosti, rozchod domů

 

 

 

2. třída – děti 4-6 let

 

6.00 – 7.00      příchozí děti se schází v 1. třídě

7.00 – 8.45      volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.45 – 9.00      pohybové aktivity (relaxační cvičení, jóga ap.), komunitní kruh

9.00 – 9.30      hygiena, svačinka

9.30 – 10,00    didakticky zacílené aktivity

10.00 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.15  hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného literárního textu

14.00 – 14.20  hygiena, svačina

14.20 – 16.00 volné hry, individuální činnosti, diagnostické činnosti, rozchod domů

 

 

 

III. třída – děti 5-6 let

 

6.00 – 7.30      příchozí děti se schází v 1. a 2. třídě

7.30 – 8.45      volné hry, individuální práce s dětmi, diagnostické činnosti

8.45 – 9.10      pohybové aktivity, komunitní kruh

9.20 – 9.40      hygiena, svačinka

9.40 – 10.00    didakticky zacílené aktivity

10.00 – 12.00  pobyt venku

12.00 – 12.30  hygiena, oběd, stomatologický program

12.30 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku, poslech čteného textu, náhradní aktivity dětí

14.00 – 16.00  děti jsou rozděleny podle harmonogramu do 1. a 2. třídy

 1. Řízení mateřské školy

Přímým řízením a provozem odloučeného pracoviště je pověřena vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy – VOP MŠ, která je odpovědna za chod řediteli školy. Její povinnosti a kompetence vyplývají z  náplně práce. Dle organizačního řádu odpovídá za pedagogický a nepedagogický personál dané mateřské školy, vede dokumentaci školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Při vedení zaměstnanců VOP MŠ vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Školní vzdělávací program vypracovává ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci zákonné zástupce. Z výsledků evaluace a autoevaluace vyvozuje závěry pro další práci. Pro nadcházející období vypracovala ve spolupráci se všemi pedagogy promyšlený systém autoevaluace, který má napomáhat zkvalitňování vzdělávání každého dítěte.

MŠ úzce spolupracuje rovněž se základní školou, pod kterou spadá. Pravidelně využívá její PC učebnu, účastní se akcí pořádaných základní školou, spolupracuje s vedením školy a s jejími pedagogy. Ve spolupráci se zřizovatelem je MŠ renovována, jsou zkvalitňovány materiální podmínky a zajišťovány nadstandardní pohybové a relaxační aktivity dětí. 

 1. Personální a pedagogické zajištění

Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní učitelé. Náš pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Každý zaměstnanec je srozuměn s oblastí, za níž zodpovídá. Dvě učitelky nesplňují předepsanou odbornou kvalifikaci dle zákona a v současné době studují VŠ se zaměřením na předškolní pedagogiku. VOP MŠ si doplňuje vzdělání na úrovni magisterské.

 Pedagogové se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem. Vzájemně se podporují ve vlastním profesním rozvoji a konstruktivně spolupracují s kolegy. Ke svému dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání přistupují aktivně. Nové poznatky získané studiem, nebo účastí na DVPP si vzájemně vyměňují. Studují rovněž literaturu z fondu MŠ, zapůjčují si odbornou literaturu z knihovny. Vzájemně si zajímavou a podnětnou literaturu doporučují. Předávají si zkušenosti s metodami, které nově zkoušejí v praxi. Do svého metodického repertoáru postupně zařazují metodu Hejného, artefiletiku, metodu „Dobrého startu“, metody a techniky dramatické výchovy. Z tohoto pohledu bych naši organizaci charakterizovala jako učící se organizaci. S cílem stále zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání plánujeme výhledově podporovat pedagogickou spolupráci mezi pedagogy také formou tematicky zaměřených pracovních skupin. Pokusíme se využívat formy vzájemných hospitací.

Dalšími důležitými členy našeho kvalitního týmu je rovněž domovnice a kuchařka. Obě jsou pro MŠ nepostradatelné. Jsou naprosto spolehlivé a svým lidským přístupem a upřímným zájmem o rozvoj naší organizace přispívají k pozitivní atmosféře, která v naši mateřské škole panuje.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci MŠ s dětmi komunikují zdvořilým a přátelským způsobem. Dětem naslouchají, přistupují k nim s respektem, jsou vstřícní, uvědomují si vlastní odpovědnost. Svým vlastním chováním a jednáním jsou dětem přirozeným vzorem.

 

 1. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí

Jsme si vědomy toho, že výchova a vzdělávání dětí spadá do práv a povinností rodiny

a mateřská škola toto její snažení doplňuje, prohlubuje a rozšiřuje. Dosažení kvality ve vzdělávání je obtížné bez konstruktivních vztahů se zákonnými zástupci.  Z tohoto důvodu vynakládáme úsilí, aby zákonní zástupci vzali cíle školy za své. Využíváme veškeré možnosti k tomu, abychom je mohli seznámit se školním vzdělávacím programem, s jednotlivými integrovanými bloky, pravidelně a dostatečně je informujeme o všem, co se v mateřské škole děje.

Ve vztazích se zákonnými zástupci se snažíme o oboustrannou důvěru, vstřícnost a porozumění. Jednáme s nimi a spolupracujeme na základě partnerství. V individuálních rozhovorech i neformálních setkáních se snažíme pochopit vztahy v rodině a oboustranně se podílet na správném rozvoji dítěte. Zákonné zástupce informujeme o jejich dítěti, o jeho prospívání. V této oblasti se chceme stále zdokonalovat a vyžít efektivně podrobné diagnostiky, které jsme v souvislosti s tímto novým školním vzdělávacím programem vypracovaly, ke společnému plánování kroků v zóně nejbližšího vývoje dítěte.

Mateřská škola je vůči rodinám dětí otevřená. Zákonní zástupci mohou do tříd vstupovat, pobývat tam a účastnit se všech činností. Mohou se spolupodílet na plánování vzdělávací práce i na zlepšování prostředí mateřské školy. Motivujeme je k co nejtěsnější partnerské spolupráci a největší odměnou je, když se k nám s důvěrou vracejí s dalšími potomky.

 1. CHARAKTERISKA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU

                                                                                         Řekni mi a zapomenu,

                                                                                         ukaž mi a budu si pamatovat,

                                                                                         nech mě udělat a porozumím.

 

Základním východiskem při tvorbě obsahu vzdělávacího programu byly hlavní cíle předškolního vzdělávání formulované v RVP:

            1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

            2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

            3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná

                osobnost působící na své okolí

 

Vzdělávací program naši mateřské školy staví na poznatku, že dítě předškolního věku vstřebává všechny podněty z okolí a na tyto vlivy reaguje různorodou aktivitou. Podnětnosti okolního prostředí proto využíváme při budování vnitřní motivace dětí v jejich učení. V edukační práci s dětmi se řídíme základními pedagogickými zásadami a volíme takové metody práce, které vedou děti k aktivitě, experimentování, přemýšlení, hledání nových cest a řešení, formulování vlastních názorů, ke zdravému sebevědomí a budování pozitivních mezilidských vztahů.

 

V samotné realizaci programu je důležité:

      -     brát ohled na potřebu dětí poznávat svět, nové zkušenosti, poznatky a schopnosti

            a potřebu vlastní odpovědnosti za své chování a práci

      -     reagovat na aktuální situaci, které nastala nebo je právě v daném prostředí

      -     poskytnout dětem celistvé poznání nedělené na jednotlivé výchovné složky

      -     poskytnout dětem prostor vyjádřit svou osobnost a kreativitu

      -     aktivně zapojit všechny děti, kdy se pedagog stává rádcem, a děti přebírají řídící

            aktivity a učí se učit

      -     směrovat činnost dětí co nejvíc k praktickému životu

      -     pěstovat u dětí sociální dovednosti – sociabilitu, sociální učení ve skupině,

            komunikovat mezi sebou, dohodnout se, spolupracovat, tolerovat odlišnosti

 

Pro obě mateřské školy a jejich třídy je pak společné:

      -     obsah vzdělávaní rozdělený do čtyř hlavních integrovaných bloků (IB)

      -     specifické cíle v těchto IB jsou vybrané ze všech pěti oblastí RVP PV

      -     tematické celky, v nichž jsou vytýčeny dílčí cíle a očekávané výstupy ze všech pěti

            oblastí RVP PV

 

Tuto nabídku pak učitelky na jednotlivých mateřských školách a jejich třídách dotvářejí a rozvíjejí v třídním vzdělávacím programu podle věkových kategorií a potřeb dětí. Jednotlivým tematickým částem formulují:

      -     dílčí cíle, které vymezují záměr, účel a výsledek výuky

      -     činnosti k průběžným cílům

      -     básničky, říkadla, písničky

      -     HPH, cvičení

      -     smyslové hry

      -     téma primární prevence vztahující se k dané tematické části

      -     grafomotorická cvičení

 1. Obecné cíle

Za nejvyšší výsledek vzdělávání považujeme, když námi vzdělávané dítě je:

 • Tvořivé
 • Vynalézavé a nápadité
 • Zdravě sebevědomé
 • Ohleduplné a empatické
 • Se zdravým životním přístupem k sobě i celému světu
 • Schopné kultivovaně reprezentovat a prosazovat své potřeby a názory
 • Pozitivně nahlížející na život i všechny nesnáze
 • Důvěřující svým schopnostem
 • S touhou po nových poznatcích
 • Originální

 

 1.   Dlouhodobé cíle ŠVP PV a prostředky realizace:

ØPoznáváním nejbližšího prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet elementární povědomí o místě, kde vyrůstá

 

Prostředky realizace:

 • procházky městem s hrou“ Zaveď mě, kde bydlíš“ – získat povědomí o názvech ulic, místních staveb, obchodů, apod.
 • postupně navštěvovat v rámci tematicky zaměřených vycházek známé budovy a instituce v Bohumíně a ve Starém Bohumíně (exkurze)
 • doplňovat dětskou knihovnu a zajímavou literaturu a pracovat s ní
 • cíleně vyhledávat pomůcky vhodné k využití v tomto směru – stolní hry, puzzle, kostky, stavebnice, koberce – cesty, apod.
 •  využívat fotografie města – interaktivní tabule, DVD
 • účastnit se akcí organizovaných městem i jiných organizací – BOSPOR, K3
 • besedy (dle možnosti exkurze)  - Městská policie, hasiči, knihovna, známé osobnosti, apod.
 • vycházky do příměstských částí
 • ve spolupráci s rodiči zajistit návštěvu – např. pekárny, obchodu, nemocnice
 • ve spolupráci se ZŠ – pokusy, mikroskop, globus, práce na PC, práce s mapou
 • výstava pohlednic – Naše město

 

ØNabídkou vhodných činností a prožitků motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat zájem o vše nové a vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, s ohledem na jeho věkové zvláštnosti

 

Prostředky realizace:

 • navázat užší spolupráci s knihovou, pracovat s literaturou (leporela, encyklopedie, dětské knihy, zařazovat čtení na polštářcích)
 • nabízet dětem tematicky zaměřené činnosti, námětové, didaktické, logické a společenské hry, které vedou k získávání vědomostí, dovedností a návyků na jeho vlastní úrovni vývoje
 • snažit se obsah specifických činností zaměřit na plnění cílů přiměřeně věku dětí
 • co nejvíce využívat metodu experimentu a pokusu, tematicky zaměřené činnosti obohatit názornými ukázkami
 • pravidelně vést s dětmi diskusní a komunitní kruhy k jednotlivým tématům
 •  využívat spolupráci s dalšími organizacemi
 • nabízet přiměřené činnosti umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
 • zapojovat děti do přípravy besídek a vystoupení s programem na veřejnosti
 • v rámci řízených i spontánních činností podporovat zájem dětí o vše nové, podávat informace přiměřené jejich věku a možnostem chápání (nepřetěžovat děti), nedávat hotové informace, ale nabádat a dávat prostor k vlastní cestě poznávání a získávání zkušeností

 

ØPoskytovat příležitosti k rozvoji sociální soudružnosti, vést respektu a úctě k druhým s tolerancí k odlišnostem

 

Prostředky realizace:

 • vést děti k vzájemné pomoci jak v kolektivu, tak mezi třídami (starší – mladší, i na třídě)
 • zařazovat námětové, kooperativní a sociální hry na téma rodiny a přátelství
 • podporovat dětská přátelství formou dramatických činností, pohybových her, HPH
 • zařazovat činnosti ve dvojicích i ve skupinách aktivity nejrůznějšího zaměření
 • vytvářet modelové situace, které vedou k ohleduplnosti a naslouchání druhému
 • sledovat pohádky a příběhy obohacující citový život dítěte
 • plánovat tematické celoškolní akce v souladu se ŠVP – plán akcí
 • připravovat společné akce s dalšími organizacemi – MŠ, Salome, Slůně
 • prožívat společně zábavy, slavnosti (tradice, zvyky, sportovní akce, kulturní programy)
 • společné oslavy narozenin a svátku u dětí i zaměstnanců
 • vést děti k uvědomění si mravních hodnot (dopisy – obrázky pro dlouhodobě nemocné kamarády, či kamarády v lázních)
 • dávat příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a přiměřených pravidel soužití ve třídě

 

 1. Vzdělávaní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami    

Vzdělávání dětí se zdravotním postižením

V ojedinělých případech integrujeme dítě s lehkým postižením a to formou individuální integrace do běžné třídy mateřské školy.

V souladu se vzdělávacími potřebami těchto dětí a požadavky jejich zákonných zástupců

poskytujeme zajištění:

- v případě potřeby přítomnosti asistenta pedagoga (podle typu, míry a stupně postižení)

- souběžného působení obou učitelek realizujících vzdělávání ve třídě

- vybavení vhodnými didaktickými či kompenzačními pomůckami

- v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu

- vzdělávání učitelek formou DVPP a samostudia

- odborné literatury k dostudování dané problematiky

- spolupráce s SPC, PPP, psychologem, psychiatrem, foniatrem či jiným odborným

  lékařem

- důsledného individuálního přístupu pedagogů k dítěti a vytvoření optimálních podmínek

   k co nejvšestrannějšímu rozvoji jeho osobnosti.

 

Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním

Třídní vzdělávací programy jsou koncipovány vždy tak, aby byl brán zřetel na tyto děti a byly jim vytvořeny podmínky podporující nejen jejich vzdělávání, ale i posilující jejich zdravotní stav.

Zákonným zástupcům dětí, které trpí nějakou potravinovou alergií nebo onemocněním

omezujícím běžný příjem potravy, vycházíme vstříc tak, že sledujeme jednotlivá omezení

a tyto suroviny vyčleňujeme ze stravy dítěte.

Jako aktivity a postupy k utužování zdraví využíváme – dechová cvičení, jógu, relaxaci,

saunování, pitným režim, zdravé stravování a pobyt venku.

 

Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním

Zákonní zástupci vzdělávaných dětí, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou využít

postupu uvedeného ve Školním řádu a požádat o osvobození od úplaty za předškolní

vzdělávání.

Dětem se sníženou sociální adaptabilitou a potřebou intenzivnější výchovné stimulace je

poskytována speciálně pedagogická podpora a jejich zákonným zástupcům je nabízeno

poradenství a konzultace. Tato problematika je rovněž součástí školního systému prevence

sociálně patologických jevů.

 1. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:

- předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností

- využitím pomůcek Logico Primo, Logico Piccolo

- prací s PC vzdělávacími programy

- nabízenými specifickými činnostmi

 

 1. Vzdělávání dětí mladších 3 let

Pro děti této věkové kategorie je náročné přizpůsobovat se velkému kolektivu. Tato fakta jsou základem pro stanovení vzdělávacích cílů pro tyto děti.

Zaměřujeme se na:

- podporu přirozeného rozvoje řeči

- seznamování s prostředím, vrstevníky i zaměstnanci školy

- budování pocitu bezpečí, důvěry dětí k zaměstnancům školy

- nenásilné zapojování do společných činností

- rozvoj sebeobslužných dovedností

- rozvoj dovedností hrubé i jemné motoriky, správný úchop kreslicího náčiní

- seznamování s jednoduchými pravidly

 1. Systém prevence sociálně patologických jevů

 

Plán primární prevence a nežádoucích patologických jevů v mateřských školách

 

Každý úraz je zbytečný a dá se mu zabránit. Proto děti v diskusních kroužcích přijatelnou formou poučujeme, jak si své zdraví chránit, jak se vyhýbat rizikovým situacím. Podáváme dětem informace, jaké nebezpečí jim hrozí doma, venku ve škole i v přírodě, jak se jim mohou vyhnout a jak přivolat a poskytnout pomoc.

 • posilujeme percepce pro správnou orientaci a rychlou reakci při problému
 • upevňujeme znalosti obecných pojmů a pochopení jejich smyslu
 • prohlubujeme znalosti o přírodě, prostředí, ve kterém dítě žije

 

V prevenci sociálně patologických jevů vytváříme u dětí takové návyky, aby se u nich vytvořil vnitřní obranný mechanismus, aby dítě vlastním cítěním poznalo, co je pro něj nebezpečné.

Prosociální ovzduší třídy připravuje dítě k pochopení pojmů – tolerance, obětavost, přátelství, soucit, solidarita, družnost. Po překročení hranice rodinného kruhu se přidává nový prvek – vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům. Důležitá je změna vztahu k dospělému – autorita učitelky, dodržování určitých norem chování.

Setkává se s abstraktními  pojmy, které jdou pro něj nesrozumitelné – drogy, alkohol, kouření, šikana…na tyto zbytečně neupozorňujeme a v případě jejich použití se je snažíme dítěti vysvětlit pro něj pochopitelnou formou.

 • vytvářet správný vztahu k cizím lidem
 • adaptovat na cizí prostředí a orientovat v něm
 • poznat příznaky násilného chování
 • rozeznat realitu života od pohádkových příběhů z televize, videa, apod.
 • zařazovat prvky multikulturní výchovy – prevence rasismu
 • určit a zachovat dané normy chování – vandalismus, násilí…

 

Jednotlivé třídy témata zpracovávají dle svých potřeb a věkových kategorií dětí a zařazují do tematických bloků.

 

 1. Součásti TVP (třídního vzdělávacího programu)

Povinné součásti, které jsou zpracovávány na všech třídách

1. Jmenný seznam dětí

2. Charakteristika třídy – věkové složení, mimořádně nadané děti, děti se speciálními

vzdělávacími potřebami, zdravotní či jiné obtíže dětí (v obecné rovině).

3. Pravidla soužití třídy – každá třída vytváří pravidla podle svých představ a potřeb. Všechna pravidla jsou následně graficky ztvárněna a umístěna na vhodném místě v zorném poli dětí.

4. Přehled naplňování jednotlivých dílčích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů a integrovaných bloků ŠVP.

 

Nepovinné součásti třídního vzdělávacího programu

1. Rozpracované metodiky pro pravidelně se opakující aktivity:

 • tělovýchovné aktivity
 • Metoda dobrého startu
 • logopedické chvilky
 • textové zásobníky
 • čtenářské deníky

 

Kritéria pro plánování tematických částí

1. tematická část je průběžně plánována písemně

2. vychází z ŠVP, diagnostiky, potřeb a zájmu dětí, aktuální situace

3. na jejím plánování se podílejí obě učitelky třídy, případně učitelka třídy

4. má dobře promyšlenou strukturu, úvodní i průběžnou motivaci

5. celek je vědomě koncipován k naplňování rámcových cílů

6. k tématu jsou stanoveny konkrétní dílčí vzdělávací cíle

7. použité metody jsou v co největším rozsahu názorné a praktické

8. při plánování vycházíme z otázek:

 • Co jsem se naučil?
 • S jakou hodnotou jsem se setkal?
 • Jakou jsem projevil samostatnost?

9. zvolené téma a dílčí cíle vzdělávání umístíme na nástěnku do šatny, požádáme

zákonné zástupce o součinnost a spolupráci

10. zjistíme vstupní informace- co děti o tématu vědí

11. připravíme potřebné zdroje informací – encyklopedie, knihy, pomůcky, atd.

12. Po ukončené tematické části zajistíme zpětnou vazbu – evaluace zachycuje rozsah

naplňování stanovených dílčích vzdělávacích cílů

 

 1. Metody a formy práce

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i s jeho rodiči se snažíme dítě správně diagnostikovat, rozvíjet jeho osobnost, podporovat tělesný rozvoj, zdraví i jeho osobní spokojenost a pohodu. Nabídkou mnohostranných a přiměřených podnětů doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti aktivní rozvoj a učení.

K tomu přispívají odpovídající metody a formy práce. Snažíme se zařazovat v co největší míře metody prožitkového a kooperativního učení a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Využívat přirozenosti myšlenek a spontánních nápadů především formou dětské nezávazné hry, která by měla být základní činností dětí. Provázaně a vyváženě uplatňovat aktivity spontánní a řízené, při kterých je vždy důležitá správná motivace.

V naší mateřské škole je jednou z nejvýraznějších forem výchovně vzdělávací práce – komunikativní kruh, práce ve skupinách

V průběhu vzdělávací práce v mateřské škole ve Starém Bohumíně využíváme zejména rodinné atmosféry, kterou prostředí dvoutřídní příměstské školy a nižší stavy na třídách nabízí.

V mateřské škole v Bohumíně využívají učitelky provázanosti práce na třídách ke spolupráci, návaznosti práce s ohledem na věkové složení tříd a možnosti využití jejich poznatků a dovedností – společná vystoupení na třídách s programem, akce školy, pomoc starších dětí mladším, apod. Dodržováním systému, že učitelka postupuje se svou třídou do vyšších tříd, je velmi vhodné pro dobrou diagnostiku a vztahu – učitelka – dítě – rodič.

 

V oblasti spontánního sociálního učení, které je založené na principu přirozené nápodoby, se snažíme poskytovat dítěti správné vzory chování. Učit dítě poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě i okolí, zejména pak ke svým vrstevníkům.

Důležitým prvkem ve výchově je city nejen poznat, ale získané dojmy a prožitky vyjádřit. Zde opět využíváme spontánnosti a přirozené tvořivosti v tomto vývojovém období.

 

Didaktické- plánované, spontánní - volné činnosti doplňujeme nabídkou specificky zaměřených činností /viz.Přílohy/. Průběžně sledujeme logopedický vývoj dětí a v návaznosti na vlastní možnosti školy a ve spolupráci s rodiči podporujeme správnou komunikaci dětí, jazykový projev i kulturu řeči. Aktivně a koordinovaně pracujeme na rozvoji jemné motoriky – zejména grafomotoriky a vizuomotoriky a položení základů čtení a psaní.

 

Průběžně zařazujeme specificky zaměřené činnosti, které jsou cílené, organizačně i materiálně zajištěné, pravidelné a různorodě orientované. Každá učitelka pracuje se skupinou předškolních dětí v oblasti, ve které má zkušenosti a je odborně kvalifikovaná. 

Správným využitím metod dle aspektu didaktického – slovní a praktické, názorné a demonstrační, dle aspektu psychologického – metody sdělovací, a důležité metody kladného hodnocení a povzbuzení, připravovat dítě nenásilnou formou na vlastní život a nastartovat potřebu celoživotní vzdělávání. Promýšlením vhodných organizačních forem s doplněním netradičních a funkčních didaktických pomůcek dětem připravit prostředí, kde získávají nové vědomosti, znalosti i dovednosti.

 

 

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Název ŠVP PV: Křížem krážem Bohumínem

 

Vzdělávací obsah je rozložen do čtyř integrovaných bloků, které mapují pravidelnou proměnlivost ročního období. Zároveň jsou pojaty velmi široce, aby bylo možno využít kreativity a zkušenosti pedagogických pracovnic školy a mohly být v co největším rozsahu respektovány potřeby a možnosti dětí.

Každý celek je pak v třídních vzdělávacích programech rozpracováván do tematických částí, které odpovídají podmínkám nejbližšího okolí mateřské školy. Tematické části jsou orientačně časově vymezeny, ale jejich délka může být ovlivněna aktuálními potřebami, možnostmi a situací ve třídě. Tematické části se mohou dále dělit na témata, která jsou úzce zacílena. Naplňování jednotlivých dílčích cílů integrovaných bloků a směřování ke konkretizovaným očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí je zaznamenáváno do výkazu, který přehledně prezentuje realizovaný směr vzdělávání.

 

 1. Názvy integrovaných bloků a jejich tematických částí

 

 • Putování časem padajícího listí
 • Setkání pod společnou střechou
 • Výpravy za poklady podzimu 
 • Kam za sportem v Bohumíně

 

 • Putování časem dárečků a zimních radovánek
 • Cesta za betlémskou hvězdou
 • První krůčky ke škole
 • Když se tělo pokazí

 

 • Putování časem rozkvetlých květin
 • Pátrání po jaru
 • Hurá do světa pohádek
 • Tady bydlím já a má rodina

 

 • Putování časem letních radovánek, zážitků a dobrodružství
 • Nastupujte, svítí zelená
 • Na návštěvě u sousedů

 

 

 

 1. Mapa ŠVP PV

 

 

 

 

ŠVP PV

 

 

 

Křížem krážem Bohumínem

 

Integrovaný blok (září-listopad)

 

 

 

Integrovaný blok (prosinec-únor)

 

 

Putování časem padajícího listí

 

 

Putování časem dárečků a zimních radovánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tématická část

 

Tématická část

 

Tématická část

Tématická část

 

Tématická část

 

Tématická část

Setkání          pod společnou střechou

Výpravy            za poklady podzimu

Kam za sportem v Bohumíně

Cesta                 za betlémskou hvězdou

První krůčky     ke škole

Když se tělo pokazí

 

Integrovaný blok (březen - květen)

 

 

 

Integrovaný blok (červen)

 

 

Putování časem rozkvetlých květin

 

 

Putování časem výletů, zážitků a dobrodružství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tématická část

 

Tématická část

 

Tématická část

Tématická část

 

 

 

Tématická část

Pátrání po jaru

 

Hurá do světa pohádek

Tady bydlím já   a má rodina

Nastupujte,   svítí zelená

 

Na návštěvě       u sousedů

 

 

 

 

 

 1. Charakteristika integrovaných bloků

 

 • Putování časem padajícího listí
 •  Adaptují se v MŠ, komunikují s vrstevníky i zaměstnanci MŠ
 • Snaží se o zapamatování a vyslovení svého jména, příjmení, značky a bydliště
 • Snaží se o zapamatování jmen kamarádů ve třídě a zaměstnanců MŠ
 • Dodržováním domluvených pravidel předcházejí konfliktním situacím
 • Rozšiřují si slovní zásobu, rozvíjejí souvislé vyjadřování
 • Jsou vedeny k sebeobsluze
 • Rozvíjejí svou samostatnost, zručnost, fantazii při práci s přírodním a výtvarným materiálem a schopnost činnost dokončit
 • Motivací a vzorem učitelky jsou vedeny ke smyslu pro poctivost, pracovitost,  pomoci druhým
 • Zdokonalují si hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku při

       výtvarných, pracovních a pohybových činnostech

 • Poznávají a rozlišují některé stromy a jejich plody
 • Rozlišují kategorie – ovoce a zelenina
 • Poznávají sportovní objekty ve městě a druhy sportu, které se v nich provozují
 • Pozorují podzimní přírodu, vnímají její změny a své poznatky uplatňují

      při experimentování, výtvarných a dalších činnostech

 

 

 • Putování časem dárečků a zimních radovánek
 • V souvislosti s Vánocemi si posilují citový vztah k rodině i ostatním lidem,

       seznamují se s tradicemi

 • Pozorují zimní přírodu, vnímají její změny a své poznatky uplatňují

       při experimentování, výtvarných a dalších činnostech

 • Pojmenovávají členy rodiny a začínají chápat příbuzenské vztahy
 • Upevňují pěvecké a hudebně – pohybové dovednosti
 • Rozvíjejí si předmatematické schopnosti tříděním, porovnáváním a manipulací s předměty
 • Zdokonalují si hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku při

       výtvarných, pracovních a pohybových činnostech

 • Rozvíjejí si své analyticko – syntetické činnosti se slovy
 • Rozvíjejí si své komunikativní dovednosti, naslouchají a slovně reagují
 • Poznávají a pojmenovávají části lidského těla a jeho funkcí prostřednictvím všech smyslů
 •  Mají povědomí o důležitosti ochrany zdraví

 

 

 • Putování časem rozkvetlých květin
 • Seznamují se s tradicemi a svátky jara a jsou aktivně zapojeny do příprav a

      realizace jejich oslav (Velikonoce, Den matek, Den dětí…)

 • Pozorují jarní přírodu, vnímají její změny a své poznatky uplatňují při experimentování, výtvarných a dalších činnostech
 • Nové poznatky o živé a neživé přírodě poznávají prostřednictvím pohádek, písní a říkadel
 • Rozvíjejí si předčtenářskou gramotnost, jsou vedeny k pochopení obsahu textu a jeho vyjádření prostřednictvím navazujících činností
 • Zdokonalují si hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku při

       výtvarných, pracovních a pohybových činnostech

 • Při vycházkách městem poznávají rozmanité objekty ve městě v souvislosti se službami, které poskytují
 • Seznamují ostatní s místem svého bydliště a porovnávají různé možnosti bydlení
 • Rozvíjejí kultivovaný projev, paměť, pozornost a posilují sebedůvěru prostřednictvím samostatného projevu

 

 

 • Putování časem výletů, zážitků a dobrodružství
 • Vhodné počasí využívají k častému pobytu venku, výletům a zážitkům
 • Rozvíjejí si pohybovou a fyzickou zdatnost
 • Zdokonalují si prostorovou orientaci
 • Zdokonalují si hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku při

       výtvarných, pracovních a pohybových činnostech

 • Rozlišují tvary a symboly
 • Rozlišují a znají účel dopravních prostředků, upevňují si povědomí o bezpečném

      chování na ulici