Mateřská škola ve Starém Bohumíně se představuje:

 

     Mateřská škola je umístěna v samostatné budově s upraveným podkrovím v příměstské části Starý Bohumín, s vlastním plynovým vytápěním. Budova i další její součásti jsou dobře udržované. Rekonstrukcí prošla celá zdravotechnika i výdejna stravy, přibyla nová fasáda výrazné meruňkové barvy.  

     Školní zahrada je vybavena prolézacími prvky, dvěmi pískovišti a dostatečným množstvím hraček na zahradu. V dalším období plánujeme doplnit zahradu o pružinové houpačky a dřevěné doplňky. V tomto období připravujeme zpracování projektu zahrady s účelným umístěním prvků. Instalace je v plánu v roce 2012.

Zahrada je pravidelně udržovaná za pomoci pracovníků veřejně prospěšných prací a údržbářů školy . Pro větší zajištění bezpečnosti dětí a ochrany majetku jsme instalovali videokameru u hlavního vchodu do budovy.

   Všechny třídy a herny průběžně doplňujeme novými hračkami, upravujeme hrací koutky, nabízíme dětem zajímavé metodické pomůcky a hry pro rozvoj tvořivosti, logického myšlení, soustředěnosti, schopnosti analýzy a syntézy. Třídy jsou vybaveny počítači, na kterých si děti zvyšují počítačovou gramotnost, využívají je k rozvoji početní představ, postřehu, soustředěnosti, vizuomotoriky a koordinace.

     Stravování je zajišťováno dovozem ze školní kuchyně kmenové školy. Strava je velmi chutná, vyvážená, přizpůsobená potřebám stravování dětí předškolního věku, doplňovaná ovocem, zeleninou a vitamínovými nápoji - nebyly vysloveny stížnosti.

     Platba za stravu i úplata za předškolní vzdělávání je zajištěna bezhotovostním stykem se zákonnými zástupci.

Kapacita školy je 40 dětí.

Počet tříd :  2  třídy homogenní,  dle věku dětí

 

1.třída – mladší děti :    3 leté – 4 leté       

2.třída – starší děti :      4 leté – 6 leté děti

 

     Obě třídy mají vlastní harmonogram organizace dne, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na změny v průběhu dne – divadélka, akce školy, apod. Jelikož se jedná o malotřídní mateřskou školu,  vzájemná propojenost mezi třídami je velice těsná a spolupráce intenzivní. Pevným pravidlem je rozdělení dětí po dobu stravování.  Svačiny se podávají ve třídách, oběd – vzhledem k umístění výdejny stravy, je rozdělen časově pro každou třídu.

     Další organizace školy přispívá ke spokojenosti a bezproblémové adaptaci  dětí. Děti vyučuje stále stejné složení učitelek. Snažíme se, dle personálních možností, o stabilitu pedagogického personálu. Děti takto získávají velice rychle pocit pohody a bezpečí.

     Příjemnou zvláštností je stabilní lehárna umístěná v podkroví budovy. Je vybavena dřevěným dětskými postýlkami, které dětem umožňují pohodlí při odpočinku, stabilní místo ke spánku a příjemné rodinné prostředí.

        

Orientační rozdělení dne na třídách:

 

I. třída – děti 2 – 4  leté

 

6.00 – 8.30      příchod dětí, hry dle volby, individuální práce s dětmi

                        individuální a logopedická péče

8.30 – 8.45      pohybové aktivity( relaxační cvičení, jóga ap.), komunitní nebo diskusní kruh

8.45 – 9.15      hygiena, přesnídávka

8.15 – 9.35      cíleně zaměřené činnosti -  frontální nebo skupinové

9.35 – 11.30    pobyt venku

11.30 – 12.15  hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku

14.00 – 16.00  hygiena, svačina, pohybové aktivity, volné hry, rozchod domů

 

II. třída – děti 4 – 6 leté

 

6.00 – 8.45      příchod dětí, hry dle volby, individuální práce s dětmi

                        individuální a skupinové činnosti tématicky zaměřené

8.45 – 9.00      pohybové aktivity ( relaxační cvičení, jóga ap.), komunitní nebo diskusní kruh

9.00 – 9.30      hygiena, přesnídávka

9.30 – 10,00    cíleně zaměřené činnosti

10,00 – 11.45  pobyt venku

11.45 – 12.15  hygiena, oběd, stomatologický program

12.15 – 14.00  hygiena, odpočinek na lehátku,

14.00 – 16.00  hygiena, svačina, pohybové aktivity, volné hry, rozchod domů

 

……..a něco z historie :

 

     První zápis novodobé české mateřské školy je ze dne 3.9.1945.

     V průběhu let  prošla škola poválečnými, budovatelskými lety, přestavbami, změnami řízení a vystřídalo se zde mnoho ředitelů, učitelů i provozních zaměstnanců ,a zejména pak nespočetné množství dětí. Někteří starousedlíci využívají toto zařízení již po čtyři generace.  Svědectví o těchto lidech a jejich osudech dává Kronika školy, která je po celá dlouhá léta pečlivě vedena.

     Budova i její okolí prošlo v poslední době velkými změnami. Stále se hledají možnosti jak nejlépe a nejefektivněji využít prostory školy. Budova prošla v 70. letech velkou přestavbou a v této podobě je využívána do současné doby.

     V roce 2010 jsme oslavili 90. let existence předškolního vzdělávání ve Starém Bohumíně. Věříme, že budeme i nadále pokračovat v dlouholeté tradici péče a vzdělávání místních dětí předškolního věku.