Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Rosíkem, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v níže jmenovaných mateřských školách na školní rok 2017/2018:

MŠ Starý Bohumín Starobohumínská 333

MŠ  Bohumín Smetanova 840

I.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění, a které patří dle trvalého pobytu do spádového obvodu požadované mateřské školy. (50 bodů)

 

II.

Děti narozené do 31.8.2012 mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání pouze v případě, že se podrobily stanovenému očkování nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V opačném případě nelze přijmout uchazeče k předškolnímu vzdělávání.

III.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které dosáhly ke dni 31.8.2017 věku 4 let, a které se podrobily povinnému očkování. (viz. odst. II.)  (30 bodů)

 

IV.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dle OZV č. 1/2017, kterou vydalo zastupitelstvo města Bohumín. (50 bodů)

Dítě bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu (1 bod)

V.

Další bodové ohodnocení:

Dítě dle věku:

  • Ke dni 31.8.2017 dosáhlo věku 3 let  a podrobilo se povinnému očkování.

(viz. odst. II.)  (15 bodů)

  • Ke dni 31.8.2017 dosáhlo 2 let a podrobilo se povinnému očkování.

(viz. odst. II.)   (3 body)

V požadované mateřské škole se již vzdělává sourozenec (10 bodů)

V případě rovnosti bodů je přednostně přijato dítě, v jehož případě nastala zvýšená sociální potřebnost v důsledku nepříznivé sociální situace (např. osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální vyloučení…)

 

V Bohumíně dne   1.3.2017                                                

                                         

                                                                                                     Mgr. Miroslav R o s í k

                                                                                                            ředitel školy